Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GRAFTON ROAD (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

Notice ID: NP4256778

Notice effective from
6th July 2018 to 5th August 2018

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GRAFTON ROAD (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

Hysbysirtrwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Grafton Road o'i chyffordd gyda Rodney Road am oddeutu 30 metr. Mae'r llwybrau amgen ar gael trwy Corporation Road a St Vincent Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw ail-wynebu ffordd gerbyd ar gyffordd yn rhy i gynnal traffig cerbydol. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 16 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd

gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn

2 ddiwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio

a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.

Dyddiedig: 6 Gorffennaf 2018

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

NEWPORT CITY COUNCIL (GRAFTON ROAD (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Grafton Road from its junction with Rodney Road for approximately 30 metres. The alternative routes are via Corporation Road and St Vincent Road. The reason for making the order is to resurface a carriageway at a junction too narrow to maintain vehicular traffic. The order is operative from 16 July 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in two days. Pedestrian access will be available and emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Dated: 6 July 2018

G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR

Attachments

NP4256778.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices