Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW 395/7/1 ORB DRIVE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018

Notice ID: NP4260336

Notice effective from
13th July 2018 to 12th August 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW 395/7/1 ORB DRIVE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along footpath PROW 395/7/1 from Orb Drive to the rear of St Andrews Place. The alternative route is the adopted highway along St

Andrews Place and Orb Drive. The reason for making the order is to enable remedial work to be carried

out to the footpath and adjacent fence. The proposed order will be operative from 21 July 2018 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier It is anticipated that the works will be completed in

4 weeks.

Dated: 13 July 2018

Gareth D. Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(HAWL TRAMWY CYHOEDDUS 395/7/1 ORB DRIVE CASNEWYDD) GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu nid

yn llai na 7 diwrnod o ddyddiau yr hysbysiad hwn i

wneud gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd hawl tramwy cyhoeddus

395/7/1 o Orb Drive i gefn St Andrews Place.

Bydd y llwybr arall y briffyrdd fabwysiadwyd ar hyd St Andrews Place a Orb Drive. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i wneud gwaith adferol i'r llwybr troed a'rffens gyfagos. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 21 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn

4 wythnos.

Dyddiedig: 13 Gorffennaf 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4260336.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices