Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RINGLAND CIRCLE (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4262166

Notice effective from
19th July 2018 to 18th August 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (RINGLAND CIRCLE (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Ringland Circle from its junction with A48 (SDR) Ringland Way to its junction with Hendre Farm Drive. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable a gas main to be replaced. The proposed order will be operative from 30 July 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 weeks. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will not be available through the closed area of carriageway.

Dated: 19 July 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (RINGLAND CIRCLE (RHAN) CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Ringland Circle o'i chyffordd a A48 (SDR) i'r gyffordd a Hendre Farm Drive. Bydd y llwybr amgen arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i allougi disodli prif nwy. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 30 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 wythnos.

Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio; ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael trwy adran ar gau o r gerbytffordd.

Dyddiedig: 19 Gorffennaf 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4262166.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices