Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW 395/7/1 ORB DRIVE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018

Notice ID: NP4263326

Notice effective from
20th July 2018 to 19th August 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW 395/7/1 ORB DRIVE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any person from proceeding along footpath PROW 395/7/1 from Orb Drive to the rear of St Andrews Place. The alternative route is the adopted highway along St Andrews Place and Orb Drive. The reason for making the order is to enable remedial work to be carried out to the footpath and adjacent fence. The order is operative from 21 July 2018 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 4 weeks.

Dated: 20 July 2018

G.D.Price Head of Law and Regulation

Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HAWL

TRAMWY CYHOEDDUS 395/7/1 ORB DRIVE CASNEWYDD) GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd hawl tramwy cyhoeddus 395/7/1 o Orb Drive i gefn St Andrews Place. Bydd y llwybr arall y briffyrdd fabwysiadwyd ar hyd St Andrews Place a Orb Drive. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i wneud gwaith adferol i r llwybr troed a r ffens gyfagos. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 21 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 4 wythnos.

Dyddiedig: 20 Gorffennaf 2018

G. D. Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4263326.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices