Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTWAY AT CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2018

Notice ID: NP4285000

Notice effective from
11th September 2018 to 11th October 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTWAY AT CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make

an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along the length of

footway linking A4042 and Evans Street (behind the former Sainsbury's building). An alternative route is available. The reason for making the order is to enable the ongoing re-development of

the former Sainsbury's site. The proposed order

will be operative from 23 September 2018 and

will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been

completed, whichever is the earlier Dated: 11 September 2018 G D Price

Head of Law and Regulation Civic Centre, Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (TROEDFFORDD YNG NGHRINDAI, CASNEWYDD) (CAU TROEDFFORDD DROS DRO) 2018

Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoliadau

Traffig 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud

gorchymyn o fewn llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag teithio ar hyd y droedffordd gyfan

sy'n cysylltu'r A4042 ac Evans Street (y tu 6l i hen adeilad Sainsbury's). Mae llwybr gwahanol ar gael. Y rheswm dros greu'r gorchymyn yw galluogi gwaith i fynd yn ei flaen ar ailddatblygu hen safle Sainsbury's. Bydd y gorchymyn arfaethedig ar waith o 23 Medi 2018 a bydd yn parhau am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu nes bod y gwaith

arfaethedig wedi'i gwblhau, p'un bynnag fydd gyntaf.

Dyddiad: 11 Medi 2018 G D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio

Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4285000.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices