Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE (LOWER PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4296049

Notice effective from
3rd October 2018 to 2nd November 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE (LOWER PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Glasllwch Lane (lower part). The alternative route is via Bassaleg Road and Western Avenue. The reason for making the order is to enable a new electricity supply to be provided to a private property. The order is operative from 3 October 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day. Pedestrian access will be available at all times; emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Dated: 3 October 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) (RHAN ISAF) (GLASLLWCH LANE, CASNEWYDD) 2018

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd (rhan isaf) Glasllwch Lane. Y ffordd arall fydd ar hyd Bassaleg Road a Western Avenue. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw gosod cyflenwad trydan ar gyfer eiddo preifat. Mae'r gorchymyn ar waith o 3 Hydref 2018 a bydd yn parhau am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu nes bod y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, p'un bynnag fydd gyntaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn un diwrnod. Bydd modd i gerddwyr ddefnyddio'r ffordd ar bob adeg; caiff cerbydau brys fynediad gyda chyfnod byr i symud ypeiriant. Dyddiad: 3 Hydref 2018 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4296049.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices