Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (EAST DOCK ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT) ORDER 2018

Notice ID: NP4299888

Notice effective from
8th October 2018 to 7th November 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (EAST DOCK ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT)

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND REVOCATION) ORDER 2018

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has, on 8 October 2018 made the above order, the effect of which is:

(i) to prohibit waiting at any time on the lengths of road set out in schedule 1 to this notice(ii) to restrict waiting to 2 hours (no return within 2 hours) between the hours of 8am and 6pm Monday to Saturday on the lengths of road set out in schedule 2 to this notice(iii) to revoke Item 14 in Schedule 1 of the Newport City Council (A48 Southern Distributor Road (SDR) and Various Side Roads, Newport) (Prohibition of Waiting and Loading) Order 2004.The order will come into operation on 16 October 2018. The order and a map showing the affected roads may be inspected at the Civic Centre, Newport during normal office hours Monday-Friday.

If you wish to question the validity of the order, or of any provision contained in it, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the order, you may, within six weeks from 8 October 2018 apply to the High Court for this purpose. DATED: 8 October 2018 G D Price

Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

SCHEDULE 1 EAST DOCK ROAD (a) North eastern side from its junction with Octopus Bridge Roundabout to a point 12 metres south east of its junction with Mariners Court (b) North eastern side from a point 48 metres south east of its junction with Mariners Court to a point 12 metres south east of its junction with East Dock Close (c) North eastern side from a point 12 metres north west of its junction with Alicia Way to a point 12 metres south west of the same junction (d) North eastern side from a point 28 metres south east of its north western junction with Alicia Way to a point 12 metres south east of its north western junction with Alicia Crescent (e) North eastern side from its south eastern junction with Alicia Crescent for a distance of 8 metres in a north westerly direction (f) South western and north western side for its entire length (g) South eastern side for its entire length

ALICIA CRESCENT (a) North western side from its

south eastern junction with East Dock Road to a point 2 metres north east of the line of the south western kerb line of Ariel Close (b) South eastern side from its south eastern junction with East Dock Road to its junction with Ariel Close (c) North western side from its north western junction with East Dock Road for 8 metres (d) South eastern side from its north western junction with East Dock Road for 48 metres

ARIEL CLOSE (a) South western side from its junction with Alicia Crescent for a distance of 5 metres

MARINERS COURT (a) Both sides from its junction with East Dock Road for a distance of 8 metres EAST DOCK CLOSE (a) Both sides from its junction with East Dock Road for a distance of 8 metres ALICIA WAY (a) Both sides from its junction with East Dock Road for a distance of 8 metres

UNNAMED ACCESS ROAD LEADING TO

PUMPING STATION (20 metres north west of its junction with East Dock Close) (a) Both sides from its junction with East Dock Road for 16 metres

SCHEDULE 2 EAST DOCK ROAD (a) North eastern side from a point 12 metres south east of its junction with Mariners Court for a distance of 36 metres in a south easterly direction (b) North eastern side from a point 12 metres south east of its junction with East Dock Close to a point 12 metres north west of its junction with Alicia Way (c) North eastern side from a point 12 metres south east of its junction with Alicia Way for a distance of 16 metres in a south easterly direction (d) North eastern side from a point 12 metres south east of its north western junction with Alicia Crescent to a point 8 metres north west of its south eastern junction with Alicia Crescent.

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (EAST DOCK ROAD AC AMRYW FFYRDD,

CASNEWYDD) (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A DIRYMYU) 2018

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y gorchymyn

uchod ar y 8 Hydref 2018 ac effaith hyn fydd:

(i) gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y rhannau o'r ffordd a nodir yn atodlen 1 i'r hysbysiad hwn(ii) cyfyngu aros i 2 awr (dim dychwelyd o fewn 2 awr) rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar y rhannau o'r ffordd a nodir yn atodlen 2 i'r hysbysiad hwn(iii) dirymu Eitem 14 yn Atodlen 1 i Orchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (A48 Southern Distributor Road (SDR) a Ffyrdd Ochr Amrywiol, Casnewydd) (Gwahardd Aros a Llwytho) 2004.Daw'r gorchymyn i rym ar y 16 Hydref 2018. Mae copiau o'r gorchymyn a map yn dangos yr heolydd mewn cwestiwn wedi eu lleoli a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim y Ganolfan Ddinesig Casnewydd yn ystod oriau gwaith arferol Dydd Llyn I Ddydd Gwener Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y gorchymyn, neu unrhyw un o'r darpariaethau a gynhwysir ynddo ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno, neu unrhyw offeryn a wneir oddi tano, heb gydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r gorchymyn, gallwch o fewn chwe wythnos o 8 Hydref 2018 wneud cais i'r Uchel Lys i'r diben hwn.

DYDDIEDIG: 8 Hydref 2018 G D Price

Pennaeth y Gyfraith, Y Ganolfan Ddinesig,

Casnewydd, NP20 4UR

ATODLEN 1

EAST DOCK ROAD (a) Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd a Chylchfan Octopus Bridge hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court (b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 48 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ag East Dock Close (c) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd ag Alicia Way hyd at bwynt 12 metr i'r de-orllewin o'r un gyffordd (d) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 28 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Way hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Crescent (e) Ochr ogledd-ddwyreiniol o i chyffordd dde-ddwyreiniol ag Alicia Crescent am bellter o 8 metr tua r gogledd-orllewin (f) Ochr dde-orllewinol a gogledd-orllewinol am hyd y ffordd (g) Ochr dde-ddwyreiniol am hyd y ffordd

ALICIA CRESCENT (a) Ochr ogledd-orllewinol o i

chyffordd dde-ddwyreiniol ag East Dock Road hyd at bwynt 2 fetr i r gogledd-ddwyrain o linell cwrbyn dde-orllewinol Ariel Close (b) Ochr dde-ddwyreiniol o i chyffordd dde-ddwyreiniol ag East Dock Road hyd at ei chyffordd ag Ariel Close (c) Ochr ogledd-orllewinol o i chyffordd ogledd-orllewinol ag East Dock Road am 8 metr (d) Ochr dde-ddwyreiniol o i chyffordd ogledd-orllewinol ag East Dock Road am 48 metr

ARIEL CLOSE (a) Ochr dde-orllewinol o i chyffordd ag Alicia Crescent am bellter o 5 metr

MARINERS COURT (a) Y ddwy ochr o i chyffordd

ag East Dock Road am bellter o 8 metr

EAST DOCK CLOSE (a) Y ddwy ochr o'i chyffordd

ag East Dock Road am bellter o 8 metr

ALICIA WAY (a) Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East

Dock Road am bellter o 8 metr

Y FFORDD FYNEDIAD DDIENW SY'N ARWAIN AT

YR ORSAF BYMPIO (20 metr i'r gogledd-orllewin

o'i chyffordd ag East Dock Close) (a) Y ddwy

ochr o i chyffordd ag East Dock Road am bellter

o 16 metr

ATODLEN 2

EAST DOCK ROAD (a) Ochr ogledd-ddwyreiniol

o bwynt 12 metr i r de-ddwyrain o i chyffordd a Mariners Court am bellter o 36 metr tua r de-ddwyrain (b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i r de-ddwyrain o i chyffordd ag East Dock Close hyd at bwynt 12 metr i r gogledd-orllewin

0 i chyffordd ag Alicia Way (c) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i r de-ddwyrain o i chyffordd ag Alicia Way am bellter o 16 metr tua r de-ddwyrain (d) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i r de-ddwyrain o i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Crescent hyd at bwynt 8 metr1 r gogledd-orllewin o i chyffordd dde-ddwyreiniol ag Alicia Crescent.Attachments

NP4299888.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices