Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpaths 199, 212 and 213 / Restricted Byways 214, 216 and 405 Abercarn

Notice ID: NP4307071

Notice effective from
19th October 2018 to 18th November 2018

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Troedffyrdd 199, 212 A 213/Cilffyrdd Cyfyngedig 214, 216 a 405 Aber-Carn

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2018

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ymlaen ar hyd y troedffyrdd/cilffyrdd cyfyngedig canlynol;

Troedffyrdd 199, 212 a 213/Cilffyrdd Cyfyngedig 214, 216 a 405, Aber-carn

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ddydd Llun 29 Hydref 2018 am gyfnod nid yn fwy na chwe mis neu hyd nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Nid oes llwybr arall ar gael.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith cynaeafu coed.

Gellir cael mwy o wybodaeth gan Daniel Gibbings ar 07468 742390 yn ystod oriau swyddfa arferol.

Footpaths 199, 212 and 213 / Restricted Byways 214, 216 and 405 Abercarn

Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along the following footpaths/restricted byways

Footpaths 199, 212 and 213/ Restricted Byways 214, 216 and 405 Abercarn

The proposed Order is expected to commence on Monday 29th October 2018 for a period not exceeding six months or until the works have been completed, whichever is the earlier

There is no alternative route available

The reason for making the Order is to allow for tree harvesting operations

Further information can be obtained from Daniel Gibbings on 07468742390 normal office hours.

Dyddiedig 19eg Hydref 2018 Dated 19th October 2018Marcus Lloyd Marcus LloydPennaeth Isadeiledd Head of InfrastructureTy Tredomen Tredomen HouseParc Tredomen Tredomen ParkYstrad Mynach Ystrad MynachHengoed HengoedCF82 7WF CF82 7WFAttachments

NP4307071.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices