Search for more Public Notices in your area
Traffic

PUBLIC FOOTPATH DIVERSION ORDER 1990 FOOTPATH NO. 9 AT LLANDEVAUD MILL (NOW FOOTPATH NO. 394/54) VARIATION ORDER 2018

Notice ID: NP4320592

Notice effective from
26th November 2018 to 26th December 2018

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER

HIGHWAYS ACT 1980

NEWPORT CITY COUNCIL

PUBLIC FOOTPATH DIVERSION ORDER 1990 FOOTPATH NO. 9 AT LLANDEVAUD MILL (NOW FOOTPATH NO. 394/54) VARIATION ORDER 2018

On 26 November 2018, Newport City Council confirmed the above Order made under section 326 of the Highways Act 1980. The effect of the Order as confirmed is to vary the provisions of the Gwent County Council Public Path Diversion Order 1990 Footpath No. 9 at Llandevaud Mill to give it the effect that was originally intended by replacing the plan in that Order and by replacing the wording of the Schedule to that Order. The resulting varied Order reflects the footpath as it currently appears on the ground, having a total length of approximately 83 metres, as shown on the 2018 Order Map. A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Law & Regulation Department, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds.

The Order comes into force on 26 November 2018 but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 26 November 2018 make an application to the High Court.

Dated: 26 November 2018

Gareth D Price Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre Newport South

Wales NP20 4UR

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN

DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR DINAS CASNEWYDD

GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 1990 LLWYBR CERDDED RHIF 9 YN LLANDEVAUD MILL (LLWYBR CERDDED RHIF 394/54 BELLACH) GORCHYMYN AMRYWIO 2018

Ar 26 Tachwedd 2018, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd y Gorchymyn uchod a wnaed dan

adran 326 Deddf Priffyrdd 1980.

Bydd y Gorchymyn, fel y'i cadarnhawyd, yn amrywio darpariaethau Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus 1990 a wnaed gan Gyngor Sir Gwent ar gyfer Troedffordd Rhif 9 yn Llandevaud Mill i fynd yn 6l at y bwriad gwreiddiol drwy ailosod cynllun y Gorchymyn hwnnw a newid geiriad yr Atodlen i'r Gorchymyn hwnnw. Mae'r Gorchymyn a amrywiwyd o ganlyniad yn adlewyrchu'r droedffordd fel y mae'n ymddangos ar hyn o bryd ar y tir, gyda chyfanswm hyd o oddeutu 83 metr, fel y nodir ar Fap Gorchymyn 2018. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn, fel y'i cadarnhawyd, a Map y Gorchymyn am ddim yn Adran y Gyfraith a Rheoleiddio, y Ganolfan

Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

rhwng 8.30am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r Map yno am £2.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 26. Tachwedd 2018 ond os yw person sydd wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth a wnaed ynddo, ar y sail nad yw hyn o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980, fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad yn y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu ag unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf, caiff ef neu hi wneud cais gerbron yr Uchel Lys o dan baragraff 2 yn Atodlen 2 i'r Ddeddf fel y gosodwyd gan baragraff 5 yn Atodlen 6 i'r Ddeddf, o fewn chwe wythnos o 26 Tachwedd 2018.

Dyddiad: 26 Tachwedd 2018

Gareth D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig

Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4320592.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus