Search for more Public Notices in your area
Development Control (Planning & Public Protection Services) - Torfaen County Co
Planning

THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 - SECTION 78

Notice ID: NP4327286

Notice effective from
5th December 2018 to 4th January 2019

Adeilad y Goron Pare Cathays Caerdydd CF10 3NQ

wales@pins.gsi.gov.uk

Crown Buildings Cathays Park Cardiff

CF10 3NQ

THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 - SECTION 78

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

MR CLIVE NIELD BSe (Hons) CEng MICE MCIWEM C.WEM AN INSPECTOR APPOINTED BY THE WELSH MINISTERS

WILL ATTEND AT

Blaenavon Workmens Hall, High Street, Blaenavon NP4 9PT

ON

Tuesday 15th January 2019 at 10:00am

To hold a public local inquiry to hear representations from persons interested in the land comprised in the below appeal and, at his discretion, to hear representations from any other persons who may desire to appear and be heard. The Inspector will also consider three related Commons applications and a Rights of Way Order. The joint inquiry is anticipated to sit for twelve days (excluding Mondays) and the appointed Inspector will then prepare a joint report for the consideration of the Welsh Ministers. The planning appeal (reference no. 3187180) by Peakman Ltd is against the decision of Torfaen County Borough Council's decision to refuse permission for the reclamation of former opencast workings, recovery of secondary aggregates and construction of new access road affecting public rights of way (amended scheme) at Tirpentwys, Hafodyrynys, Pontypool, Torfaen, NP4 6UJ. Copies of the appeal documents can be obtained by request from The Planning Inspectorate, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ or wales@pins.gsi.gov.uk. The documents are also on deposit at the Pontypool Library, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6JL from 04 December 2018 until the close of the inquiry. Copies of the planning appeal documents can be viewed online through the Appeals Casework Portal https://acp.planninginspectorate.gov.uk/

I Nethell

Authorised by the Welsh Ministers

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 - ADRAN 78

HYSBYSIR DRWY HYN Y BYDD

MR CLIVE NIELD BSe (Anrh) CEng

MICE MCIWEM C.WEM

AROLYGYDD A BENODWYD GAN WEINIDOGION CYMRU

YN BRESENNOL YN

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon, Stryd Fawr, Blaenafon NP4 9PT

AR

Ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019 am 10:00am

Er mwyn cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus i glywed sylwadau gan bersonau a buddiantyn ytir a gynhwysir yn y ceisiadau/apel/gorchymyn isod, ac yn 6l ei ddisgresiwn, clywed sylwadau gan unrhyw bersonau eraill sy'n dymuno ymddangos a chael eu clywed. Bydd yr Arolygydd hefyd yn ystyried tair cais Tir Comin a Gorchymyn Hawliau Tramwy cysylltiedig. Rhagwelir y bydd yr ymchwiliad ar y cyd yn eistedd am ddeuddeg diwrnod (ac eithrio dyddiau Llun) ac wedyn bydd yr Arolygydd a benodwyd yn paratoi adroddiad ar y cyd i'w ystyried gan Weinidogion Cymru. Mae'r apel (Rhif Cyfeirnod 3187180) gynllunio gan Peakman Ltd yn erbyn y penderfyniad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i wrthod caniatad i adfer hen weithfeydd mwyngloddio brig, adfer agregau eilaidd ac adeiladu ffordd fynediad newydd sy'n effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus (cynllun diwygiedig) yn Nhirpentwys, Hafodyrynys, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6UJ.

Gellir cael cop'iau o'r dogfennau apel trwy ofyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y

Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

neu wales@pins.gsi.gov.uk. Mae'r dogfennau hefyd wedi'u hadneuo yn Llyfrgell Pont-y-pwl, Ffordd Hanbury, Pont-y-pwl, NP4 6JL, o 04 Rhagfyr 2018 hyd nes cau'r ymchwiliad. Gellir gweld copiau o ddogfennau'r apel gynllunio ar-lein drwy'r Porth Gwaith Achos Apeliadau https://acp.planninginspectorate.gov.uk/.

I Nethell

Awdurdodwyd gan Weinidogion Cymru

Attachments

NP4327286.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus