Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (MILL STREET (PART), CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4328612

Notice effective from
10th December 2018 to 9th January 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (MILL STREET (PART), CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Mill Street, Caerleon between its junctions with Backhall Street and Tram Road. Alternative routes will be signed. The reason for making the order is to enable essential water works to be carried out in the carriageway. The order is operative from 16 December 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be available and emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Dated: 10 December 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (MILL STREET (RHAN), CAERLEON, CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan yDdeddfRheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Mill Street rhwng ei gyffyrdd a Backhall Street a Tram Road. Bydd arwyddion ar y llwybr amgen. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwaith dwr pwysig i gael ei wneud ar y ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 16 Rhagfyr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy r adran ar gau o ffordd gyda oedi byr i symud peiriannau.
Dyddiedig: 10 Rhagfyr 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4328612.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus