Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, ALWAY, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4328717

Notice effective from
10th December 2018 to 9th January 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, ALWAY, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along: a) Elgar Circle - between Elgar Close and Beecham Street; b) Elgar Avenue - from a point approx. 20 metres southwest of its junction with Beecham Street to its junction with Beecham Street; c) Beecham Street. Alternative routes will be signed. The reason for making the order is to enable resurfacing works to be undertaken. The proposed order will be operative from 4th January 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 2 weeks. Pedestrian and emergency vehicle access will be available at all times.
Dated: 10 December 2018 G D Price,
Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(HEOLYDD AMRYWIOL, ALWAY, CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd: a) Elgar Circle - rhwng Elgar Close a Beecham Street b) Elgar Avenue - o bwynt 20 metr i'r de-orllewin o i chyffordd ag Beecham Street i r gyffordd gyda Beecham Street c) Beecham Street. Bydd arwyddion ar y llwybr amgen. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi gwaith ail-wynebu r ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 4 Ionawr 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 wythnos. Bydd modd i gerddwyr a cherbydau brys ddefnyddio r ffyrdd ar bob adeg.
Dyddiad: 10 Rhagfyr 2018 G D Price,
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4328717.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus