Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS PROWS CANAL TOWPATH ROGERSTONE) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURES) ORDER 2018

Notice ID: NP4331227

Notice effective from
13th December 2018 to 12th January 2019


NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS PROWS CANAL TOWPATH ROGERSTONE) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURES) ORDER 2018 - Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along footpaths 406/42/1, 406/42/3, 406/62/1 and 406/69/1, the canal tow path from Fourteen Locks Canal Centre to the Caerphilly boundary and footpath 406/37/1, from Cwm Lane to the M4 Underpass. The alternative route is via Cefn Walk, Cefn Rd., Great Oaks Park footpath 406/64/1, Pontymason Lane, unnamed road off Pontymason Lane to Caerphilly section of the towpath. The reason for making the order is to enable upgrading and widening of existing canal path to be carried out safely. The proposed order will be operative from 2 January 2019 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 4 months.

Dated: 13 December 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR


CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HAWL TRAMWY CYHOEDDUS AMRYWIOL LLWYBR TROED Y GAMLAS ROGERSTONE) GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2018 -

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn a fydd â’r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd hawliau tramwy cyhoeddus 406/42/1, 406/42/3, 406/62/1 a 406/69/1 llwybr troed y gamlas o Ganolfan Camlas y Pedwar Loc ar Ddeg i ffin Caerffili a llwybr troed 406/37/1, o Cwm Lane i danffordd yr M4. Y llwybr amgen yw trwy Cefn Walk, Cefn Rd, Great Oaks Park llwybr troed 406/64/1, Pontymason Lane, ffordd ddienw oddi ar Pontymason Lane i adran Caerffili o droed y gamlas. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi uwchraddio a lledaenn’r llwybr y gamlas presennol yn ddiogel. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 2 Ionawr 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith cael ei gwblhau o fewn 4 mis.

Dyddiedig: 13 Rhagfyr 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4331227.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus