Search for more Public Notices in your area
Golley Slater Group Ltd
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 20I9

Notice ID: NP4361884

Notice effective from
13th March 2019 to 12th April 2019

TORFAEN COUNTY BOROUGH RWRDF.ISTRKF SIROI. TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'I DIWYGIWYD) COED ROAD, BLAENAVON GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2019
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer eu pwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu i gwneud Gorchymyn, llai na saith niwrnod ar 6l dyddiad yr Hysbysiad hwn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag mynd ar hyd rhan o Coed Road, Blaenavon wrth gyffordd Llanover Road.
Mae'r ffordd amgen ar hyd Llanover Road, Ton Mawr Road, Ton Mawr Street, yr A4043 Cwmavon Road a Coed Road ac i'r gwrthwyneb.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o ddydd Llun I8eg Mawrth 2019 tan ddydd Mercher 27fed Mawrth 2019 ac unrhyw ddyddiadau eraill a fydd yn cael eu hystyried yn angenrheidiol mewn cyfnod nad s/n fwy na 18 mis.
Dyddiad: 13th Mawrth 2019
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pWl, Torfaen, NP4 6YB

ROAD TRAFFIC REGULATION
ACT I984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) COED ROAD, BLAENAVON TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 20I9
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act I984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Coed Road, Blaenavon at the junction of Llanover
Road.
The alternative route is along Llanover Road, Ton Mawr Road, Ton Mawr Street, the A4043 Cwmavon Road and Coed Road and vice versa.
The Order will operate from Monday I8th March 2019 to Wednesday 27th March 2019 and any other days deemed necessary within a period not exceeding I8 months.
Dated: 13th March 2019
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NP4361884.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices