Search for more Public Notices in your area
General

LOCAL GOVERNMENT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 1976 HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLE LICENCE FEES 2019/20

Notice ID: NP4368709

Notice effective from
3rd April 2019 to 3rd May 2019

LOCAL GOVERNMENT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 1976 HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLE LICENCE FEES 2019/20

Notice is hereby given that in accordance with section 70 of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976, Torfaen County Borough Council propose to charge the following fees for 2019/20:-

Private hire/hackney carriage driver's Licence

(3 year duration) New/Renew £261

DBS checks, safeguarding and other training - as charged by suppliers

Hackney carriage/private hire vehicle licence

(Annual)

New £299Renew £262 (£319 for

non-disabled vehicles over 8 years)

Disabled Access vehicles - £80 reduction (new),

£70 reduction (renewals)

Vehicle tests £35

Private hire vehicle operator's licence

New/Renew £673Replacement vehicle £130Transfer of Vehicle Licence £43

Plates, bracket & door signs £37 for first item,

plus £10 per additional item

Replacement badge £22Replacement licence £20Variation of licence details £33 In accordance with section 70(3)(b) of the aforesaid Act, a copy of the notice will be available for inspection at Ty Blaen Torfaen, Panteg Way, New Inn, Pontypool, Torfaen NP4 0LS for 28 days from the date of publication of this notice. Office hours are between 9.00 am and 1.00 pm and no charge will be made for inspection. In accordance with section 70(3)(a), written objections to the proposed fees may be made to me by 3 May 2019 at the address above or to licensing@torfaen.gov.uk

If objections are received and not withdrawn, the fees will come into force, with or without modifications, after consideration of the objections, on 1st July 2019.

Dated 21 March 2019

David Thompson


DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DARPARIAETHAU AMRYWIOL)

1976

FFIOEDD TRWYDDEDU

CERBYDAU HACNI A

LLOGI PREIFAT 2019/20

Hysbysir drwy hyn, yn unol ag Adran 70 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu codi'r ffioedd canlynol yn

2019/20:-

Trwydded gyrru hurio preifat / cerbyd hacnai |

(3 blynedd o hyd) Newydd/Adnewyddu £261 Gwiriadau DBS, diogelu a hyfforddiant arall - fel y\ codir gan ddarparwyr Trwydded cerbyd hacnai / hurio preifat

(Blynyddol)

Newydd £299Adnewyddu £262 (£319i gerbydau dros8 oed heb fod yn gerbydau i'r anabl)

Cerbydau gyda mynediad i'r anabl - gostyngiad o|

o|

£80 (newydd), gostyngiad £70 (adnewyddu)

Profion Cerbydau £35

Trwydded gweithredwr cerbydau hurio preifat

Newydd/Adnewyddu £673Cerbyd newydd £130Trwydded Trosglwyddo Cerbyd £43 Platiau, bracedi ac arwyddion £37am yr eitem drysau gyntaf, a £10yr eitem ychwanegol

Bathodyn newydd £22Trwydded newydd £20Amrywio manylion trwydded £33 Yn unol ag adran 70(3)(b) y Ddeddf uchod, bydd | copi o'r hysbysiad ar gael i'w ddarlleno yn Nh Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-p l, Torfaen NP4 0LS am 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn. Oriau'r swyddfa yw rhwng 9.00am ac 1.00pm ac ni chodir tal ar y sawl sydd am ei weld. Yn unol ag adran 70(3) (a), gellir cyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig yn erbyn y ffioedd arfaethedig i mi erbyn 3 Mai 2019 yn y cyfeiriad uchod neu drwye-bostio licensing@torfaen.gov.uk Os derbynnir gwrthwynebiadau heb iddynt gael eu tynnu'n 6l, daw'r ffioedd i rym, gyda neu heb addasiadau, ar 6l ystyried y gwrthwynebiadau, ar 1 Gorffennaf 2019.

Dyddiad 21 Mawrth 2019

David Thompson

Rheolwr Gwasanaeth - Diogelu'r Cyhoedd

Service Manager -

Public Protection

Attachments

NP4368709.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus