Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (USK ROAD (KEMEYS INFERIOR), NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4369959

Notice effective from
8th April 2019 to 8th May 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (USK ROAD (KEMEYS INFERIOR), NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Usk Road (Kemeys Inferior) between the A449 under-bridge to the Newport/Monmouthshire boundary. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable the replacement of a telegraph pole on a road too narrow to maintain vehicular access. The proposed order will be operative from 23 April 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 2 days. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will be available, albeit with a short delay to move plant.

Dated: 8 April 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS

CASNEWYDD (USK ROAD (KEMEYS INFERIOR), CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Usk Road (Kemeys Inferior), rhwng tanbont A449 i ffin Casnewydd/Sir Fynwy. Bydd arwyddion ary llwybr amgen. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi ailosod polyn telegraff arffordd sy'n rhy gul i gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 23 Ebrill 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 diwrnod. Bydd modd i gerddwyr ddefnyddio r ffordd ar bob adeg. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.

Dyddiad: 8 Ebrill 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4369959.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus