Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (STREET PARKING PLACE FOR DISABLED PERSONS & REVOCATION) ORDERS 2019

Notice ID: NP4369759

Notice effective from
8th April 2019 to 8th May 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (STREET PARKING PLACE FOR DISABLED PERSONS & REVOCATION) ORDERS 2019

TAKE NOTICE that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has on 8 April 2019 made the above Orders. In this notice "NCBC" means Newport County Borough Council, "NCC" means Newport City Council, and "SPP for DP" means Street Parking Place for Disabled Persons. The Orders will come into operation on 15th April 2019. The effect of the Orders will be:-

1. To authorise those parts of the roads specified in Schedule 1 to this Notice to be used as parking places for invalid carriages, vehicles issued to a disabled person by the Ministry of Health in lieu of an invalid carriage and any vehicle which bears at the front and in a conspicuous position badges issued by a local authority to the driver in pursuance of the scheme under section 29 of the National Assistance Act 1948, and section 21 of the Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970.2. To revoke the Orders listed in Schedule 2 to this Notice.The Orders and a map showing the affected roads may be inspected at the offices of Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR during normal office hours Monday to Friday. If you wish to question the validity of the Orders, or of any provision contained in them, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Orders, you may, within six weeks from 8 April 2019 apply to the High Court for this purpose.

DATED: 8 April 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

Schedule 1

Outside of: Fields Park Court, Fields Park Road; 45 Oakfield Road; 12 Batchelor Road; 9 Baldwin Street; 28 Church Street, Rogerstone; 87 Ebenezer Drive; 56 Somerset Road; 13 Reynolds Close; 14 Clyffard Crescent.

Schedule 2

NCBC (Preston Avenue, Newport) (SPP for DP) Order 2000; NCC (Rothesay Road, Newport) (SPP

forDP) Order2012; NCC(ConstableDrive, Newport)

(SPP for DP) Order 2014; NCC (Ben Johnson Way,

Newport) (No.1) (SPP for DP) Order 2003; the

County Council of Gwent (Sterndale Bennett Road,

Newport)(SPP forDP)Order1995; NCBC(Bethesda Place, Rogerstone) (SPP for DP) Order 2000; NCC (Stockton Road, Newport) (SPP for DP) Order 2007.

GORCHMYNION CYNGOR DINAS CASNEWYDD (AMRYW O FFYRDD, CASNEWYDD)

(MAN PARCIO STRYD AR GYFER POBL ANABL A DIDDYMU) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y DdeddfRheoleiddo Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y Gorchmynion uchod ar 8 Ebrill 2019. Yn yr hysbysiad hwn, bydd "NCBC" yn cyfeirio at Newport County Borough Council, bydd "NCC" yn cyfeirio at Newport City Council a bydd "SPP for DP" yn cyfeirio at y Man Parcio Stryd ar gyfer Pobl Anabl. Daw'r Gorchmynion i rym ar 15 Ebrill 2019. Effaith y Gorchmynion fydd:-

1.Awdurdodi defnyddio rhannau o'r ffyrdd a nodir yn Atodiad yr Hysbysiad hwn fel mannau parcio ar gyfer cerbydau pobl anabl, cerbydau a roddir i berson anabl gan y Weinidogaeth lechyd yn lle cerbyd pobl anabl, ac unrhyw gerbyd § bathodyn a roddir gan Awdurdod Lleol yn unol §'r cynllun dan Adran 29 Deddf Cymorth Gwladol 1948 ac adran 21 Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970.

2. Dirymu'r Gorchmynion a restrir yn Atodlen 2 i'r hysbysiad hwn.

Mae cop'iau o'r Gorchmynion a map yn dangos yr heolydd mewn cwestiwn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR yn ystod oriau gwaith arferol y Cyngor. Os bydd person yn dymuno cwestiynu eu ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf Rheoleiddo Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio § hwy mewn perthynas §>r Gorchmynion, gall ef neu hi o fewn chwe wythnos o 8 Ebrill 2019 wneud cais i'r Uchel Lys.

DYDDIEDIG: 8 Ebrill 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Atodlen 1

Y tu allan i: Fields Park Court, Fields Park Road; 45 Oakfield Road; 12 Batchelor Road; 9 Baldwin Street; 28 Church Street, Rogerstone; 87 Ebenezer Drive;

56 Somerset Road; 13 Reynolds Close; 14 Clyffard

Crescent. Atodlen 2

NCBC (Preston Avenue, Newport) (SPP for DP)

Order 2000; NCC (Rothesay Road, Newport) (SPP forDP) Order2012; NCC(ConstableDrive, Newport) (SPP for DP) Order 2014; NCC (Ben Johnson Way, Newport) (No.1) (SPP for DP) Order 2003; the

County Council of Gwent (Sterndale Bennett Road,

Newport) (SPP forDP) Order1995; NCBC(Bethesda Place, Rogerstone) (SPP for DP) Order 2000; NCC (Stockton Road, Newport) (SPP for DP) Order 2007.

Attachments

NP4369759.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus