Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (LANE LINKING ROBERT CLOSE AND ARTHUR STREET, PILLGWENLLY, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4369539

Notice effective from
8th April 2019 to 8th May 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (LANE LINKING ROBERT CLOSE AND ARTHUR STREET, PILLGWENLLY, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along the unnamed lane linking Robert Close and Arthur Street, Pillgwenlly. The alternative route is via Mendalgief Road. The reason for making the order is to enable a water connection to be made in the carriageway. The order is operative from 18 April 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will be quickly made available.

Dated: 8 April 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(LON YN CYSYLLTU ROBERT CLOSE A ARTHUR STREET, PILLGWENLLY, CASNEWYDD)

(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan yDdeddfRheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y l6n ddienw sy'n cysylltu Robert Close a Arthur Street, Pillgwenlly. Y llwybr amgen yw drwy Mendalgief Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i gynnal gwaith cysylltu dwr ar y l6n gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 18 Ebrill 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod. Bydd modd i gerddwyr ddefnyddio r ffordd ar bob adeg. Bydd mynediad i gerbydau brys yn cael ei ddarparu'n gyflym.

Dyddiad: 8 Ebrill 2019

G D Price, Pennaeth yGyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4369539.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus