Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BEAUFORT ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4369531

Notice effective from
8th April 2019 to 8th May 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (BEAUFORT ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Beaufort Road - from its junction with Monmouth Drive to its junction with Munnings Drive. The alternative route will be signed via St Julian's Road and the B4596. The reason for making the order is to enable carriageway resurfacing and reconstruction works to take place. The order is operative from 15 April 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 2 weeks. Pedestrian and emergency vehicle access will be available at all times. Roads will be reopened each evening. Dated: 8 April 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (BEAUFORT ROAD, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Beaufort Road - o'i chyffordd gyda Monmouth Drive i'r gyffordd a Munnings Drive. Y llwybr amgen yw drwy St Julian's Road a B4596. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi i waith ailosod wyneb ac ailadeiladu ddigwydd yn y gerbytffordd. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 15 Ebrill 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 wythnos. Bydd modd i gerddwyr a cherbydau brys ddefnyddio r ffordd ar bob adeg. Bydd y ffyrdd yn cael eu hailagor bob nos. Dyddiad: 8 Ebrill 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4369531.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus