Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RINGLAND CIRCLE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4371101

Notice effective from
15th April 2019 to 15th May 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (RINGLAND CIRCLE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Ringland Circle - from its junction with Aberthaw Road to 87 Ringland Circle. The alternative route will be signed via Aberthaw Road and Ringwood Avenue. The reason for making the order is to enable carriageway reconstruction to take place. The order is operative from 25 April 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 week. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will not be available for the duration of these works.

Dated: 15 April 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (RINGLAND CIRCLE, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan yDdeddfRheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Ringland Circle - o i chyffordd gyda Aberthaw road i 87 Ringland Circle. Y llwybr amgen yw drwy Aberthaw Road a Ringwood Avenue. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi ail-adeiladu r ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 25 Ebrill 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 wythnos. Bydd modd i gerddwyr ddefnyddio r ffordd ar bob adeg. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael tra bo r gwaith yn cael ei wneud.

Dyddiad: 15 Ebrill 2019

G D Price, Pennaeth yGyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4371101.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus