Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BULMORE ROAD, CAERLEON AND STOW HILL, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4371080

Notice effective from
15th April 2019 to 15th May 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (BULMORE ROAD, CAERLEON AND STOW HILL, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along i) Bulmore Road - at a point approx. 130 metres northeast of its junction with Isca Road for approx. 10 metres and ii) Stow Hill - at its eastern junction with Clifton Road (near Vicarage Hill). Alternative routes will be signed. The reason for making the order is to enable domestic water connections to be made into the water main in the carriageway. The proposed order will be operative from 28 April 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed within 3 days at each location. Pedestrian access will be maintained. Emergency vehicle access will be available, albeit with a short delay to move plant.

Dated: 15 April 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (BULMORE ROAD, CAERLEON A STOW HILL, CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd i) Bulmore Road - wrth bwynt oddeutu 130 metr i r gogleddddwyrain o i chyffordd ag Isca Road am tua 10 metr a ii) Stow Hill - wrth ei chyffordd ddwyreiniol a Clifton Road (ger Vicarage Hill). Bydd arwyddion ar y llwybrau amgen. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i allu gwneud cysylltiadau dwr domestig i'r brif bibell ddwr ar y ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 28 Ebrill 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 diwrnod ym mhob lleoliad. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.

Dyddiad: 15 Ebrill 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4371080.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus