Search for more Public Notices in your area
Traffic

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT (CONSOLIDATION) ORDER 2019

Notice ID: NP4376698

Notice effective from
15th May 2019 to 14th June 2019

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT (CONSOLIDATION) ORDER 2019

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT on the 13th May 2019 Monmouthshire County Council in accordance with Regulation 21 of the Local Authorities Traffic Order (Procedure) (England and Wales) Regulations 1996 and in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act") as amended, and of all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III and Part IV of Schedule 9 of the said Act, made the following Order.

The Order shall come into operation on the

30th May 2019 and its effect will be to revoke all permanent traffic regulation and speed limit Orders

that apply on County roads within Monmouthshire

and reintroduce the provisions of those Orders in a Consolidated form without amendment using maps to define their extents, to vary existing Orders that

straddle the County boundary by deleting those

parts within Monmouthshire and re-enacting them

within the new Consolidated Order and to vary exemptions so that they are consistent throughout

Monmouthshire and comply with best practice and legal requirements.

The Order will have no effect of substance other than the improvement of administration and enforcement.

The schedule referred to is too extensive to be set

out in this Notice, therefore the Order, Schedule and maps may be examined during normal office hours at County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA. If you wish to telephone to obtain further information on 01633 644562, alternatively email

michaelcollins2@monmouthshire.gov.ukIf any person wishes to question the validity of this Order or of any of its provisions on the ground that

it or they are not within the powers conferred by the Act, or that any requirement of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within six weeks from the date of this notice apply for the purpose

to the High Court. Date: 15th May 2019

Matthew Phillips

Head of Law/Monitoring Officer

Monmouthshire County Council

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG A CHYFYNGIAD CYFLYMDER (CYFUNIAD) 2019

RHOIR RHYBUDD TRWY HYN ar y 13eg o Fai 2019 bod Cyngor Sir Fynwy yn unol a Rheoliad 21 o Reoliadau Gorchymyn Traffig Awdurdodau

Lleol (Gweithdrefn) (Lloegr a Chymru) a thrwy weithredu eu pwerau o dan y Ddeddf

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (y gelwir wedi hyn "y Ddeddf") fel y'i diwygiwyd, a thrwy bob pWer galluogi arall ac ar 6l ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol a Rhan III a Rhan IV o Amserlen 9 o'r Ddeddf honno, wedi gwneud y Gorchymyn canlynol.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 30ain Mai 2019 a'i effaith fydd diddymu'r holl orchmynion rheoleiddio traffig a chyfyngiadau cyflymder sy'n gymwys ar ffyrdd Sirol yn Sir Fynwy ac ailgyflwyno darpariaethau'r Gorchmynion hynny mewn ffurf

Gyfunol heb eu diwygio gan ddefnyddio mapiau

i ddiffinio eu graddau, i amrywio Gorchmynion presennol sy'n croesi ffin y Sir drwy ddileu'r rhannau hynny o fewn Sir Fynwy a'u hailddeddfu

o fewn y Gorchymyn Cyfunol newydd ac amrywio eithriadau fel eu bod yn gyson ledled Sir Fynwy

ac yn cydymffurfio ag arfer gorau a gofynion cyfreithiol.

Ni cheir y Gorchymyn effaith sylweddol heblaw am

wella gweinyddiaeth a gorfodaeth.

Mae'r amserlen ycyfeirir ati'n rhy eang i'w nodi yn yr

Hysbysiad hwn, felly gellir archwilio'r Gorchymyn, Amserlen a mapiau yn ystod oriau swyddfa arferol

yn Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.

Os ydych yn dymuno cael gwybodaeth bellach

ffoniwch 01633 644562, neu fel arall ebostiwch

michaelcollins2@monmouthshire.gov.uk

.

Os yw unrhyw berson yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu unrhyw un o'i ddarpariaethau ar y sail nid yw neu nid ydynt o fewn y pwerau a rhoddwyd gan y Ddeddf, neu os nad yw unrhyw ofyniad yn y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed o dan y ddeddf wedi'u

cydymffurfio a, gall y person hwnnw, o fewn chwe

wythnos o ddyddiad yr hysbysiad hwn rhoi cais i mewn at ddiben yr Uchel Lys.

Dyddiad: 15fed o Fai 2019 Matthew Phillips

Pennaeth y Gyfraith/Swyddog Monitro

Cyngor Sir Fynwy

Attachments

NP4376698.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices